Veelgestelde vragen

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2023 om 9 uur inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Oostende waar nog vrije plaatsen zijn. Op dat moment zullen in verschillende geboorte-en leerjaren van verschillende scholen al geen vrije plaatsen meer zijn.

We raden je aan om zeker aan te melden!

Kinderen die recht hebben op voorrang namelijk broers/ zussen en kinderen van personeel moeten ook aanmelden.
Contacteer de school voor meer informatie. (Zie ook vraag 11)

2. Wanneer meld ik mijn kind aan?

Je kan je kind aanmelden van dinsdag 28 februari 2023 (vanaf 10 uur) tot vrijdag 21 maart 2023 (tot 15.30 uur).
Let op: 
Kinderen die recht hebben op voorrang, moeten zich ook aanmelden. Zij worden bovenaan geordend. (zie vraag 11)

3. Hoe meld ik mijn kind aan?

Via Aanmelden – Oostende – Middelkerke Basis (lokaaloverlegplatform.be tussen 28 februari 2023 (10 uur) en 21 maart 2023 (15.30 uur).

Bekijk het filmpje dit toont stap voor stap hoe je een aanmelddossier maakt voor je kind. Het filmpje toont wat je moet invullen en hoe je dat moet doen. Ook krijg je tips en informatie die je helpen bij het aanmelden. Heb je vragen? Contacteer de helpdesk (lopoostende.gewoonbasis@vlaanderen.be).

4. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. 

Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periode van dinsdag 28 februari vanaf 10 uur tot vrijdag 21 maart 2023 tot 15.30 uur .
Tijdens deze aanmeldingsperiode kan je je gegevens aanpassen (zie vraag 15).
Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

5. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen, aanmelden is een stap voorafgaand aan het inschrijven.

Bij het online aanmelden, geef je in volgorde voorkeurscholen op waarvoor je je kind wil inschrijven.
De aangemelde kinderen worden geordend op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind of op basis van de afstand van het werkadres van één van beide ouders en op basis van een toevalsnummer. De computer berekent de kortste afstand.
De kinderen die een vrije plaats krijgen, kunnen daarna inschrijven in de school.

Meer weten over het ordenen van de kinderen en de vrije plaatsen ? Lees verder vraag 11 of contacteer de helpdesk (lopoostende.gewoonbasis@vlaanderen.be).

6. Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet aanduidde tijdens het aanmelden?

Neen, er wordt enkel gekeken naar de scholen die je aanduidde. 

Je kan je kind aanmelden voor alle scholen gewoon basisonderwijs gelegen in Oostende. Het is mogelijk dat je jouw kind in geen enkele voorkeurschool kan inschrijven. Je kind staat dan op de wachtlijst van al jouw voorkeurscholen. Je kan jouw kind dan in de vrije inschrijvingsperiode inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. 

Een overzicht van alle scholen vind je hier.
Tip: Meld je kind aan voor meerdere scholen. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer dan één school aanduidt, vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van je keuze.  Door weinig scholen op te geven , is de kans kleiner op een vrije plaats . Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen staan met vrije plaatsen in het geboorte- en leerjaar waarvoor je je kind aanmeldt om jouw kans te verhogen. 

Voor elke aanmeld- of inschrijvingsperiode verschijnt er een update van de vrije plaatsen.
Op 15 februari 2023 vind je onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ een overzicht van de vrije plaatsen van de aanmeldperiode.

7. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle basisscholen van het gewoon onderwijs in Oostende.

Een overzicht van alle scholen vind je hier.

8. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd hebt aangemeld?

Vanaf de vrije inschrijvingsperiode kan je jouw kind inschrijven in een school van jouw keuze die nog vrije plaatsen heeft. Je vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen hier.

9. Ik heb meerdere kinderen om aan te melden voor het gewoon basisonderwijs? Hoe doe ik dat?

Via één aanmeldformulier kan je maar één kind aanmelden.
Meld ieder kind apart aan.

10. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn dan krijgt elk aangemeld kind een plaats. 

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn , dan ordenen we de aangemelde kinderen :

 1. de schoolkeuze van de ouders. We ordenen jouw kind voor iedere voorkeurschool die jij opgeeft. We ordenen jouw kind voor iedere voorkeurschool die jij opgeeft. We ordenen jouw kind niet voor scholen die jij niet aanduidt.
  2. de voorrangsgroepen broer/zus en kind van personeel.
 2. We ordenen de kinderen die tot dezelfde groep horen (bijv. alle kinderen van het jongste geboortejaar) volgens de afstand ‘domicilie kind tot de school’ en volgens toeval.

    De GO! scholen geven 10 % van de vrije plaatsen aan kinderen die het dichtst bij de school wonen en 90 % van de vrije plaatsen wordt verdeeld op basis van toeval. 

    Bv. Een GO! school heeft na de voorrangsgroepen 20 vrije plaatsen voor het jongste geboortejaar. Dit betekent dat 2 plaatsen op basis van afstand  verdeeld zullen worden en 18 plaatsen op basis van toeval.

    De Vrije scholen geven 90 % van de vrije plaatsen aan kinderen die het dichtst bij de school wonen en 10 % van de vrije plaatsen wordt verdeeld op basis van toeval.

    Bv. Een Vrije school heeft na de voorrangsgroepen 20 vrije plaatsen voor het jongste geboortejaar. Dit betekent dat 18 plaatsen op basis van afstand verdeeld zullen worden en 2 plaatsen op basis van toeval.

Voor ieder kind vergelijken we de afstand ‘domicilie kind tot de school’ met de afstand ‘werkadres van de ouder tot de school’. We nemen de kortste afstand van deze twee afstanden om de kinderen te ordenen.

4. Konden we jouw kind voor meer dan één voorkeurschool in de vrije plaatsen ordenen? Dan kan je jouw kind inschrijven in de school die het hoogst in jouw voorkeurlijst staat.

Optimalisatieronde
Na het verdelen van de vrije plekken, wordt gekeken of een optimalisatie mogelijk is: kunnen we leerlingen die een toekenning kregen in elkaars hoogste voorkeurschool omwisselen? Om de volgorde voor optimalisatie te bepalen, wordt opnieuw het unieke toevalsnummer gebruikt.

Definitieve toewijzing
Een toewijzing gebeurt op die manier altijd in de hoogst mogelijke school van voorkeur met een vrije plaats voor je kind.

11. Heeft mijn kind recht op voorrang?

Kinderen die een broer of zus op school hebben en kinderen waarvan één van de ouders op de school werkt, hebben recht op voorrang. Als je kind recht heeft op voorrang, dan moet je je kind aanmelden. Contacteer hiervoor de school.

12. Wie behoort er tot de groep “broers en zussen”?

Kinderen van dezelfde leefentiteit moeten niet dezelfde ouders hebben.
De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. plusbroers en pluszussen)

13. Wie behoort er tot de groep “kinderen van personeel”?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school.
Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving.
De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.
Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

14. Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?

Of een kind een toewijzing krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorieën van kinderen krijgen voorrang.
We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:
1ste voorrangsgroep: kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in de school.
2de voorrangsgroep: kinderen met een ouder die werkt in de school .

Peuters die naar de kinderopvang/crèche gaan bij een school hebben geen voorrang in die school.

15. Waarom duid ik best meerdere scholen aan?

Als je meerdere scholen aanduidt, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet. Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen met vrije plaatsen staan. Op 15 februari 2023 vind je onder het tabblad ‘vrije plaatsen’ een overzicht van de vrije plaatsen van de aanmeldperiode. .

Voor elke school die je opgeeft, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft in het geboorte-of leerjaar waarvoor je je kind aanmeldde. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de weigeringslijst van de scholen van je hogere keuze. Lees meer over weigeringslijsten bij vraag 18. Je ontvangt daarvoor ook steeds een weigeringsdocument als bewijs van je plaats op de weigeringslijst (meer info zie vraag 19).  

16. Welk adres geef ik op?

Je vult het adres in waar het kind gedomicilieerd is en je kan ook één of twee officiële werkadressen opgeven. Een officieel werkadres is het adres waarop u ingeschreven staat als werknemer of zelfstandige. De computer berekent de kortste afstand.
Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of van een verblijfsadres geldt niet.

De afstand tussen het domicilieadres van het aangemelde kind of de afstand tussen het werkadres van één van beide ouders en de school wordt berekend in wandelafstand . De school controleert het adres bij inschrijving.
Bij het geven van foute informatie vervalt je recht op inschrijving.

Verhuis je binnenkort of verander je binnenkort van werk?
Geef je nieuwe adres op bij het aanmelden. Je moet bij het inschrijven wel een bewijs van dat nieuwe adres kunnen voorleggen (bv. een huurovereenkomst, een aankoopakte of een officieel werkcontract). Je moet ten laatste in het volgende schooljaar verhuisd zijn of op het nieuwe adres werken.
Jouw  kind heeft geen domicilieadres in Vlaanderen ? Dan kan u niet zelf een aanmelddossier maken. Neem contact op met de helpdesk: lopoostende.gewoonbasis@vlaanderen.be

17. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wijzigingen aanbrengen in het aanmeldingsformulier kan tijdens de aanmeldingsperiode, dus tot 21 maart 2023 15.30 uur.
Je kan zelf geen gegevens wijzigen.

Hiervoor neem je contact op met de helpdesk.
Stuur een e-mail naar lopoostende.gewoonbasis@vlaanderen.be met de aanpassingen die je wenst.

18. Ik heb geen computer en/of internet. Wat moet ik doen?

Aanmelden kan ook via laptop, tablet of smartphone. 
Heb je geen toegang tot het internet dan kan je terecht in een van de aanmeldpunten, de scholen voor gewoon basisonderwijs en het CLB. 

19. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na de aanmeldingsperiode ontvang je op 21 april 2023 een e-mail waarin het resultaat van jouw aanmelding staat. Er zijn verschillende mogelijkheden.
1.Je kan jouw kind inschrijven in de eerste voorkeurschool. Jouw kind staat nergens op de wachtlijst.
2.Je kan jouw kind inschrijven in een school die niet jouw eerste voorkeurschool is. Jouw kind staat op de wachtlijst van de scholen waarvoor jij  een hogere voorkeur hebt.
3.Je kan jouw kind in geen enkele school inschrijven. Jouw kind staat dan bij al jouw voorkeurscholen op de wachtlijst.

Wat als mijn kind op de wachtlijst staat van één of meer van jouw voorkeurscholen ? Als er een vrije plaats komt in een van deze voorkeurscholen dan neemt de school zelf contact met jou op. Als je wil, kan je jouw kind nog inschrijven in die school. Dat kan zelfs als je jouw kind al in een andere school inschreef.
  
Opgelet: als je jouw kind eerst in school A inschrijft en daarna jouw kind in school B inschrijft dan is jouw kind niet meer ingeschreven in school A.

20. Hoe werkt een weigeringslijst voor een school?

Je kind staat op de weigeringslijst als de school geen plaats heeft voor je kind.
Krijg je een toewijzing voor een vrije plaats voor een lagere voorkeurschool dan sta je ook op de wachtlijst van de hogere voorkeurscholen. 

As er later toch een plaats vrijkomt, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor zelf contact met je op. 

De volgorde van de geweigerde leerlingen voor het lager onderwijs blijft behouden tot en met 6 oktober 2023.
Voor het kleuteronderwijs wordt de volgorde van de geweigerde leerlingen behouden tot en met 30 juni 2024.

De weigeringslijst wordt opgesteld op dezelfde manier als de toegewezen leerlingen: % op afstand en % toeval (% zie vraag 10).

21. Wat is een weigeringsdocument ?

Je ontvangt een weigeringsdocument voor de scholen waarvoor de inschrijving van  je kind geweigerd wordt. Het kan dus zijn dat je meerdere weigeringsdocumenten krijgt. Elk weigeringsdocument is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een weigeringslijst te staan. Een weigeringsdocument is dus een objectief bewijs van je plaats op de weigeringslijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een  weigeringsdocument bezorgen. 

22. Wat als er geen vrije plaats is voor mijn kind in één van mijn voorkeurscholen?

Jouw kind staat op de wachtlijst van al jouw voorkeurscholen. Als er een vrije plaats komt voor jouw kind dan zal de school jou contacteren. 

We raden j aan om hier niet op te wachten en jouw kind in te schrijven vanaf 23 mei 2023 (9 uur) in een school die nog vrije plaatsen heeft. Je  vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop ‘vrije plaatsen’ van deze website.
Jouw kind blijft op de wachtlijsten staan van jouw voorkeurscholen, ook als je jouw kind ondertussen in een andere school inschrijft.

Kinderen geboren in 2021: de wachtlijst is geldig tot 30 juni 2024.
Kinderen geboren voor 2021: de volgorde van de kinderen op de wachtlijst is geldig tot de 5de schooldag van oktober 2023.
Heb jij interesse in een vrije plaats in het schooljaar 2024-2025 ? Dan moet je jouw kind opnieuw aanmelden in het voorjaar van 2024.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Wie eerst komt, krijgt de vrije plaats.
Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de weigeringslijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die lijst(en) staan. Meer info: zie vraag 18.

23. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Vanaf  de vrije inschrijvingsperiode kan je uw kind inschrijven in een school van jouw keuze die nog vrije plaatsen heeft. Je vindt een overzicht van scholen met vrije plaatsen via de knop ‘vrije plaatsen’ op deze website.

24. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je krijgt bericht dat je jouw kind kan inschrijven in een van jouw voorkeurscholen maar je deed dat niet ? Dan ben je de vrije plaats kwijt. Je kan jouw kind dan nog inschrijven vanaf 23 mei 2023 (9 uur) in een school die nog vrije plaatsen heeft.  

25. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

26. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing?

 • Vul het e-formulier in. Het secretariaat van de ombudsdienst inschrijvingen zal jouw klacht zo spoedig mogelijk behandelen. 
 • Je kan het secretariaat van de ombudsdienst inschrijvingen contacteren via mail lopoostende.gewoonbasisonderwijs@vlaanderen.be  of via telefoon 02 553 10 42 (enkel in de voormiddag niet op vrijdag) .
 • Je kan binnen de 30 kalenderdagen na vaststelling van de feiten een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten:
  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
  E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
  Telefoon: 02 553 98 83 

27. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind? 

Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+kaart, de Kids-ID van uw kind of op het briefje van de mutualiteit. Als jouw kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met de telefonische helpdesk via 02 553 10 42 (in de voormiddag, niet op vrijdag) of lopoostende.gewoonbasis@vlaanderen.be . Je  kan ook terecht bij de aanmeldpunten

28. Waarom moet ik het rijksregisternummer van  mijn kind invullen?

Door het rijksregisternummer van jouw kind te gebruiken bij het aanmelden, 
– vermijden we dat iemand anders die niet bevoegd is, per vergissing of met kwaad opzet jouw kind aanmeldt, afmeldt, informatie wijzigt in het dossier van jouw kind, andere scholen toevoegt, door jou gekozen scholen verwijdert of de voorkeurorde van de scholen verandert.
– is er zekerheid dat voor ieder kind maar één aanmelddossier kan worden gemaakt.
Het rijksregisternummer van uw kind wordt niet gebruikt om koppelingen te maken met andere databanken.

29. Wat met de privacy? 

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:
1. Jouw kind te rangordenen en een plaats in een school toe te wijzen.
2. De school waar jouw kind terecht kan, toe te laten jou te contacteren en jouw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.
3. De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren en de resultaten te evalueren. De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform Middelkerke-Oostende Basisonderwijs in opdracht van de deelnemende scholen. Bij de evaluatie van de resultaten van de toewijzing door externen wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme gegevens (zonder naam noch rijksregisternummer). 
4. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van jouw kind een tweede dossier geopend wordt.
5. Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of jouw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor lopoostende.gewoonbasisonderwijs@ond.vlaanderen.be  .
Lees meer over privacy bij de aanmeldingsprocedure.